• เข้าคลองล่องเรือหางยาว 1 ชม.

    โปรแกรมการเดินทาง (ใช้เวลา 1 ชม.)

    ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดกัลยาณมิตร เข้าคลองบางกอกใหญ่ ออกคลองมอญ กลับสู่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ


    การบริการประกอบด้วย

    เรือหางยาว, ประกันอุบัติเหตุ, บริการน้ำดื่ม

    ร่องเรือเจ้าพระยา